ข้อกำหนดและรายละเอียด สำหรับรายการ TOP REWARDS

1. การคิดคำนวณคะแนน

1.1 สำหรับสินค้าทั่วไปและสินค้าโปรโมชั่น 1 บาท = 1 คะแนน
1.2 สำหรับสินค้าพาร์ติชั่นทุกชนิด 2 บาท = 1 คะแนน
1.3 สำหรับท่านที่เข้าไปสั่งสินค้าที่โชว์รูม 2 บาท = 1 คะแนน
และท่านต้องเก็บสำเนาใบส่งสินค้าหรือใบกำกับภาษีเพื่อแลกของรางวัลในภายหลัง
1.4 สำหรับสินค้าที่อยู่นอกเหนือรายการข้างต้นเช่น สินค้าสั่งผลิตนอกแบบ หรืองานโปรเจ็คไม่อยู่ในข่ายร่วมรายการ ยกเว้นทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การแลกรับของรางวัล

2.1 คะแนนที่สะสมมีอายุ 1 ปี นับจากใบกำกับภาษีหรือใบส่งสินค้า เช่นใบกำกับภาษีลงวันที่ 1 มกราคม 2560 คะแนนจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2.2 ผู้ที่ประสงค์จะแลกรับของรางวัลสามารถแสดงความประสงค์แลกรับของได้ทาง email:thaiofficepro@gmail.com หรือ จากทาง website ก็ได้ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกไว้แล้ว โดยจะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.2.1 แสดงสำเนา หรือแจ้งเลขที่ ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน โดยที่ชื่อในใบเสร็จแต่ละใบจะต้องเป็นบริษัทเดียวกัน หรือบริษัทในเครือ เท่านั้น (โดยปรกติผู้ประสงค์จะแลกของรางวัลต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ติดต่อสั่งซื้อสินค้า)
2.2.2 แจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ประสงค์จะรับรางวัลให้ชัดเจน (ผู้รับไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อในใบกำกับภาษี) หรือ แจ้งชื่อที่อยู่ผู้ที่ประสงค์ที่ท่านจะมอบเช็คของขวัญให้
2.2.3 แจ้งคะแนนสะสมของท่าน และเลือกสินค้าตาม catalog ด้านบนที่ท่านต้องการแลกรับ
2.2.4 ใบกำกับภาษีที่ท่านแจ้งขอแลกรับรางวัลต้องมีการชำระเงินค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. การจัดส่งรางวัลตามรายการ TOP REWARDS

3.1 หลังจากที่บริษัทฯได้รับแจ้งความประสงค์ในการรับแจ้งรางวัลจากท่านแล้ว ท่านจะได้รับสินค้าหรือเช็คภายในเวลาไม่เกิน 3 สัปดาห์
3.2. ในการรับของรางวัลกรุณาตรวจสอบสภาพของรางวัลว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักหรือชำรุดเสียหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนหรือชดใช้เป็นเงินใดๆ หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว
3.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาสินค้าที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน หรือลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ต่างยี่ห้อในกรณีที่ สินค้าหมดรุ่นหรือหมดสต๊อก

4. ข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆ

4.1 รายการแลกรับของรางวัล TOP REWARDS เริ่มมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หรือจนกว่าจะแจ้งขยายเวลา)

 4.2 TOP REWARDS CATALOG มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม 2560

4.3 บริษัทฯสงวนสิทธิแต่ผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมข้อกำหนดในการแลกรับของรางวัลตามรายการ TOP REWARDS นี้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร

4.4 แคมเปญใหม่ของ TOP REWARDS ปี 2560 เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 และสามารถ แจ้งรับของรางวัลได้ถึง 31 มกราคม 2561