ตัวอย่างสีผ้าพาร์ติชั่น และหนังพีวีซี

(สีอาจจะแตกต่างจากผ้าจริงเล็กน้อยเนื่องจากแสงเงา)

ตัวอย่างสีไม้พีวีซี และ ไม้เมลามีน

(สีอาจจะแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อยเนื่องจากแสงเงา)

ตัวอย่างสีจากสินค้าจริง

(สีอาจจะแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อยเนื่องจากแสงเงา)