รายการ Top Rewards

สะสมยอดซื้อแลก iPhone 15 หรือ เช็คของขวัญ

ระยะเวลา 1 มกราคม 2567- 31 ธันวาคม 2567

ข้อกำหนดและรายละเอียด สำหรับรายการ TOP REWARDS

1. การแลกรับของรางวัล

1.1 คะแนนที่สะสมมีอายุ 1 ปี นับจากใบกำกับภาษีหรือใบส่งสินค้า เช่นใบกำกับภาษีลงวันที่ 1 มกราคม 2567 คะแนนจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2567
1.2 ผู้ที่ประสงค์จะแลกรับของรางวัลสามารถแสดงความประสงค์แลกรับของได้ทาง Line Official @thaiofficepro หรือ email:thaiofficepro@gmail.com หรือ จากทาง website ก็ได้ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกไว้แล้ว โดยจะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.2.1 แสดงสำเนา หรือแจ้งเลขที่ ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน โดยที่ชื่อในใบเสร็จแต่ละใบจะต้องเป็นบริษัทเดียวกัน หรือบริษัทในเครือ เท่านั้น (โดยปรกติผู้ประสงค์จะแลกของรางวัลต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ติดต่อสั่งซื้อสินค้า)
1.2.2 แจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ประสงค์จะรับรางวัลให้ชัดเจน (ผู้รับไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อในใบกำกับภาษี) หรือ แจ้งชื่อที่อยู่ผู้ที่ประสงค์ที่ท่านจะมอบเช็คของขวัญให้
1.2.3 แจ้งคะแนนสะสมของท่าน และเลือกสินค้าตาม catalog ด้านบนที่ท่านต้องการแลกรับ
1.2.4 ใบกำกับภาษีที่ท่านแจ้งขอแลกรับรางวัลต้องมีการชำระเงินค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. การจัดส่งรางวัลตามรายการ TOP REWARDS

2.1 หลังจากที่บริษัทฯได้รับแจ้งความประสงค์ในการรับแจ้งรางวัลจากท่านแล้ว ท่านจะได้รับสินค้าหรือเช็คภายในเวลาไม่เกิน 3 สัปดาห์
2.2. ในการรับของรางวัลกรุณาตรวจสอบสภาพของรางวัลว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักหรือชำรุดเสียหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนหรือชดใช้เป็นเงินใดๆ หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว
2.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาสินค้าที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน หรือลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ต่างยี่ห้อในกรณีที่ สินค้าหมดรุ่นหรือหมดสต๊อก

3. ข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆ

3.1 รายการแลกรับของรางวัล TOP REWARDS เริ่มมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2568 (หรือจนกว่าจะแจ้งขยายเวลา)

3.2 TOP REWARDS CATALOG มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม 2567

3.3 บริษัทฯสงวนสิทธิแต่ผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมข้อกำหนดในการแลกรับของรางวัลตามรายการ TOP REWARDS นี้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร